Dotacje

Programy

W 2022 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielonej przez Gminę miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięczną opłatą za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest ze wzoru : liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami umowy o zapewnienie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70złW przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,40zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97 , pokój 18 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Rząd wprowadza dodatek opiekuńczy w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz Co istotne, nowe przepisy zakładają również wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (np. pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie). W takich przypadkach na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ma przysługiwać dofinansowanie przekazywane bezpośrednio instytucji. Kwota takiego dofinansowania to maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. To rozwiązanie ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Przepisy zakładają  wyrównanie dofinansowania od 1 stycznia 2022 r.

Maluch+ 2022  – na dzień dzisiejszy brak szczegółowych informacji, gdy tylko pojawią się przekażemy Państwu szczegóły.