Dotacje

Programy

W roku 2022 od dnia 01.01.2021 do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Rząd wprowadza dodatek opiekuńczy w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz Co istotne, nowe przepisy zakładają również wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (np. pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie). W takich przypadkach na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ma przysługiwać dofinansowanie przekazywane bezpośrednio instytucji. Kwota takiego dofinansowania to maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. To rozwiązanie ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Przepisy zakładają  wyrównanie dofinansowania od 1 stycznia 2022 r.

Maluch+ 2022  – na dzień dzisiejszy brak szczegółowych informacji, gdy tylko pojawią się przekażemy Państwu szczegóły.