Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA AGUGU

I. Postanowienia ogólne

Niepubliczny Żłobek AGUGU  przy ul. Zdunów 18b  w Krakowie, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 , poz. 235 )
 2. Statutu Niepublicznego Żłobka AGUGU
 3. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.

2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:

a) organizację pracy Żłobka

b) ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku

c) obsadę osobową Żłobka;

d) zasady funkcjonowania Żłobka; 

e) zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek

3. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:

a) prawa i obowiązki rodziców;

b) prawa dzieci

§ 2

1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od  6 miesiąca do 3 lat

2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00,
 • pięć dni w tygodniu,
 • 12 miesięcy w roku

3. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.

4. Żłobek jest nieczynny we wszystkie święta i dni ustawowo wolne, oraz …………. Grudnia.

5. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dyżurów , które wypadają w okresach „między świątecznych” lub w dniach poprzedzających święto , tzw. „długie weekendy”.  Informacja o takich dniach zostanie powieszona na tablicy ogłoszeń 2 tygodnie przed wyznaczoną datą. Dyżury prowadzone są od 7.00 -17.00, zapewniając dzieciom w tym czasie właściwą opiekę i wyżywienie. 

6. Jeśli na dzień „między świąteczny” lub „długo weekendowy” zapisze się poniżej 6 dzieci, wówczas placówka będzie nieczynna.

§ 3

1. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku: 

7.00-9.00 

Schodzenie się dzieci, rozmowy z Rodzicami, zabawy samodzielne, przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczno-porządkowe ) śniadanie

9.00-11.00

Uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, rysujemy, tańczymy, śpiewamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych bawimy się na placu zabaw. Uczestniczymy w zajęciach relaksujących i wyciszających.

11.00-11.30

Przygotowujemy się do obiadu, sprzątamy salę ( czynności higieniczno-porządkowe)

Jemy obiad ( I danie )

Odpoczywamy, śpimy.

13.30-14.00

Pobudka, wstajemy, przygotowujemy się do obiadu ( czynności higieniczno-porządkowe )

Jemy obiad ( II danie ) 

14.00-16.00 

Czytamy bajki, tańczymy.

Przygotowujemy się do podwieczorku ( czynności higieniczno-porządkowe )

Jemy podwieczorek.

16.00-17.00

Bawimy się w małych lub większych grupach, według indywidualnych zainteresowań.

Rozchodzimy się do domu, rozmowy z Rodzicami.                              

2. Dzieci mają możliwość z codziennego korzystania z ogrodzonego placu zabaw. 

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na placu zabaw.

§ 4

Personel Żłobka 

1. Dyrektorowi podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku. 

2. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania przejmuje osoba przez niego wskazana 

3. Dyrektor Żłobka pełni funkcję merytoryczną w placówce, zajmuje się sprawami organizacyjnymi, opłatami oraz reprezentowaniem placówki na zewnątrz

 •  

§ 5

 1. Organizacja Żłobka i obsada osobowa w Żłobku uwarunkowane są: 
 • wiekiem dzieci, do których zgodnie z „ustawą żłobkową” przysługuje 1 opiekun na 8 dzieci w przypadku dzieci powyżej 1 roku lub 1 opiekun do 5 dzieci w przypadku dzieci poniżej roku lub z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 • liczbą miejsc organizacyjnych; 
 • przyjęciem dziecka niepełnosprawnego, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności; 
 • przyjęciem dziecka wymagającego szczególnej opieki. 

2. W Niepublicznym Żłobku AGUGU, osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje, badania lekarskie oraz nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne.

Zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

II. Zasady funkcjonowania Żłobka

§ 6

Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje: 

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

2. wyżywienie, 

3. higienę snu i wypoczynku, 

4. zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, 

5. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, 

6. działania profilaktyczne, promujące zdrowie, 

7. działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania, 

8. udzielanie doraźnej pomocy medycznej, 

9. bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi, 

10. opiekę i pomoc pedagogiczną

§ 7

1. W Żłobku funkcjonuje jedna grupa na która składa się 12 dzieci oraz 3 opiekunów. 

W przypadku nieobecności dziecka z listy, dyrektor żłobka na czas jej trwania może przyjąć  dziecko dodatkowe, na podstawie umowy z jego rodzicami.

2. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka i pozostałej części grupy. 

3. Na wniosek rodziców, uprawniony personel Żłobka obowiązany jest udzielić  informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także o ewentualnych odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników. 

4. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu Żłobka, Dyrektor po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez Żłobek.

§ 8

1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do Żłobka każdorazowo informuje pracownika Żłobka, że dziecko jest zdrowe. 

2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie  i jeżeli stwierdzi się podwyższoną temperaturę, dziecko odsyła się wraz z rodzicem lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 1,5 godziny, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny ( np. astma, temp.> 39 ̊). 

4. Jeśli dziecko zostało odesłane ze żłobka z wysoką temperaturą, objawami wirusa pokarmowego, objawami zapalenia spojówek czy innych chorób zakaźnych, to rodzic ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi

§ 9

Z powodów organizacyjnych rodzice winni informować Dyrektora lub opiekuna grupy o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku.

§ 10

1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka , pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę. 

2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący: 

 • dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze ; 
 • opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci; 
 • każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
 • opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; 
 • opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka; 
 • obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna; 
 • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§ 11

1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców, ewentualnie za ich  pisemną zgodą  przez osobę do tego upoważnioną, wpisaną do Karty Zgłoszenia Dziecka. Dziecko może odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia. 

2. Upoważnienie, zawiera: 

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • nr dowodu tożsamości, 
 • nr telefonu kontaktowego;
 • datę i podpis rodziców; 

3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia 

zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. 

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), Dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka za zgodą sądu opiekuńczego w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie.

§ 12

Wyżywienie 

1. Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie Dziecka, dostarczane przez firmę cateringową, zapewniającą posiłki zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

2. Dzienną stawkę żywieniową która obejmuje  ( śniadanie, obiad, podwieczorek ) ustala kierownictwo firmy cateringowej i jest w pełni pokrywany przez rodziców.

3. Opłata za wyżywienie jest pobierana na koniec każdego miesiąca, po rozliczeniu ilości zamówionych posiłków. 

4. Obiady zamawiane są do godziny 9.00, w przypadku planowanej nieobecności dziecka w żłobku, rodzic zobowiązany jest poinformować o tym placówkę dzień wcześniej lub najpóźniej do 8.30 dnia następnego.

Za zgłoszenie, o którym mowa, rozumie się telefoniczne powiadomienia Żłobka. 

5. Rodzic ma możliwość przynoszenia wyżywienia we własnym zakresie ( kaszki, słoiczki , ewentualnie posiłki w pojemnikach zdatnych do podgrzewania )

§ 13

Opłaty

1. Wysokość i termin wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala Organ Prowadzący

2. Wysokość opłaty miesięcznej podpisywana jest przez rodzica w umowie cywilnej. 

3. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane najpóźniej w pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. 

4. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem na konto.

5. Żłobek nie przyjmuje opłat w formie gotówkowej.

6. Opłaty za czesne dokonywane powinny być do 5 dnia  każdego miesiąca

§ 14

 1. Rodzice dziecka zapisanego do żłobka, mogą wchodzić na salę, tylko po wcześniejszym umówieniu się Dyrektorem placówki.

2. W okresie adaptacji,  personel Żłobka zachęca rodziców do pozostania z dzieckiem na sali. 

3. Czas pobytu dziecka w Żłobku, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany w zależności od potrzeb dziecka. 

4. Dzieci w każdym czasie pobytu w żłobku mają zapewniony dostęp do napojów   (woda, kompot)

§ 15

1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w: 

 • domowe obuwie lub skarpetki antypoślizgowe
 • pampersy
 • bieliznę osobistą i odzież na zmianę; 
 • kubeczek lub butelkę, jeśli używa to smoczek

2. rzeczy dziecka muszą być podpisane.

3. Jeżeli dziecko: 

 • korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mogą przekazać je personelowi Żłobka wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi, 
 • ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel Żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniu dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobek mógł  zapewnić dziecku optymalne warunki, 
 • ma zaleconą dietę eliminacyjną – może być ona realizowana w Żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza z poradni specjalistycznej (alergologa, gastrologa, endokrynologa itp.), 

począwszy od daty przedłożenia stosownego zaświadczenia w Żłobku do odwołania

4. Dziecko uczęszczające do Żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii ( wiszące kolczyki, łańcuszki ) oraz zabawek składających się z drobnych/małych elementów

§ 16

1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami 

2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyny.

§ 17

Dziecko ma prawo w szczególności do: 

 • równego traktowania, 
 • akceptacji takim jakie jest, 
 • opieki i ochrony, 
 • poszanowania godności osobistej, intymności i własności, 
 • wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń, 
 • nietykalności fizycznej, 
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej, 
 • poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów, 
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych, 
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 
 • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

§ 18

III. Prawa i obowiązki rodziców

 

1 Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

a) przestrzeganie statutu Żłobka, 

b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

c) przestrzegania terminowego uiszczania opłat za żłobek oraz opłat dodatkowych wynikających np. z dłuższego pobytu dziecka 

d) osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub osobę przez nich do tego pisemnie upoważnioną.

e) informowanie o  nieobecności dziecka a także o powrocie do żłobka po dłuższej nieobecności.

f) przyprowadzanie do Żłobka wyłącznie dzieci zdrowych.

g) jak najszybsze odebranie dziecka w przypadku pojawienia się objawów chorobowych ( gorączka, wymioty, wysypka, złe samopoczucie itp. )

2. Rodzice maja obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie. 

3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki i właściciela.

4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora Żłobka i stosować się do nich

§ 19

Rodzice maja prawo do : 

1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów  w rozpoznawaniu przyczyn i 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy, 

3. wyrażania i przekazywania opiekunom i kierownikowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka, 

4. kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka, 

5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor Żłobka.  

6. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych 

7. W żłobku może zostać utworzona „rada rodziców”, która reprezentuje ogół rodziców uczęszczających do żłobka AGUGU. Do jej kompetencji należy :

 • występowanie do Dyrekcji Żłobka lub podmiotu prowadzącego z inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki ( prowadzenie zajęć ) 
 • opiniowanie spraw organizacyjnych
 • wgląd do dokumentacji dotyczącej spełnienia norm żywienia.

IV. Postanowienia końcowe

Dyrektor obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin organizacyjny Żłobka

§ 20

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią : 

1. Umowa na świadczenie usług 

2. Statut żłobka

§ 21

1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.

2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice zostaną poinformowani osobiście i na tablicy ogłoszeń. Nie zaakceptowanie nowych zmian wiąże się z wypisaniem dziecka ze żłobka